Kallelse till årsmöte i Solbacka GK den 17 februari 2024 kl 14.00

Publicerat: 2024-01-26 - 09:13 - Skrivet av John Held Barkskog

Plats: Solbacka, vardagsrummet ovanför restaurangen För att deltaga i årsmötet ska du anmäla dig senast 14/2 till info@solbackagk.se

Vid årsmötet ska enligt stadgarna följande ärenden behandlas och protokollföras: 
 1)   Fastställande av röstlängd för mötet 
 2)   Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 3)   Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare 
 4)   Fråga om mötet har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid
 5)   Fastställande av föredragningslista 
 6)   Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 
 7)   Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av G0lfklubben och Golfkoncernen
8a)  Fastställande av resultat- och balansräkning i Golfklubben samt disposition av överskott/underskott i ny räkning   

8b)  Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i Golf AB angående fastställande av resultat- och balansräkning i Golf AB samt disposition av vinst/förlust. 
9a)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid revisionen avser             
9b)  Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i Golf AB angående ansvarsfrihet för styrelsen i Golf AB för den tid revisionen avser. 
10)  Fastställande av medlemsavgifter, spelavgifter och övriga avgifter för det kommande verksamhetsåret 
11)  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret 
12)  Fastställande av antalet ledamöter till styrelsen 
13)  Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning
14) Val av   
    a) klubbens ordförande för en tid av 1 år                   
    b) övriga ledamöter för en tid 2 år                  
    c) En revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta            
    d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande
15) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
16) Övriga frågor, information och allmän diskussion 
17) Mötets avslutande