TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SOLBACKA GK

Fastställda 2024-02-19 av Tävlingskommittén

TÄVLINGSPROGRAM, REGLER OCH BESTÄMMELSER

Tillfälliga bestämmelser för en enskild tävling anslås i golfreceptionen samt på klubbens hemsida. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Tävlingskommittén utarbetar tävlingsprogram.

ANMÄLAN

Inbjudan till tävling anslås på klubbens hemsida under Tävlingsprogram https://www.solbackagk.se/taevling/taevlingsprogram/

Anmälan till tävling ska ske via https://mingolf.golf.se/, där också tiden för anmälan såväl som tiden när startlista publiceras anges.
Hänsyn kan vid vissa tävlingar tas till önskemål, alternativ för dessa framgår vid anmälan. Önskemål får inte utgöra villkor för anmälan.
Anmälningsavgift och i förekommande fall tilläggsavgift ska alltid betalas vid anmälan.

DELTAGARE

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda.

ANMÄLNINGSAVGIFTER

Om inte annat är angivet av tävlingsledningen gäller följande avgifter vid tävling anordnad av Solbacka GK.

Anmälningsavgift

150 kr

Spelare från annan klubb som deltar i öppen tävling ska betala tävlingsgreenfee med 300 kr. Detta gäller inte för deltagande klubbar vid tävling som ingår i Sörmlandsutbytet respektive Hösttouren inom SÖGDF. Sörmlandskortet eller andra frikort/rabatter gäller ej vid tävling.

EFTERANMÄLAN

Efteranmälan godtas om tävlingsledningen så beslutar.

ÖVERANMÄLAN

Överanmälan regleras enligt tävlingsledningens beslut. Normalförfarande är anmälningsordning.

AVANMÄLAN

Avanmälan ska ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång måste anmälningsavgift betalas för tävlingen. Tävlingsledningen beslutar om spelare ska befrias från anmälningsavgiften vid t.ex. sjukdom eller annat påvisat godtagbart skäl.

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling ska rapporteras till tävlingskommittén som beslutar om påföljd/avgift.

HANDICAPKORT

Spelares handicap vilket finns registrerat i GIT ska användas vid tävling.

ANKOMST TILL TÄVLING

Spelare ska anmäla ankomst, erlägga avgifter, hämta scorekort och eventuell kompletterande tävlingsinformation minst 30 minuter före starttid. Vid kanonstart bör spelaren vara på plats senast 45 minuter före starttid för att hinna ut till respektive hål.

OFFICIELL TID

Officiell klocka är mobiltelefon/fröken Ur.

AVBRYTA TÄVLING

Spelare som avbryter tävling ska ge besked till tävlingsledningen för avgörande av giltighet. Spelare äger inte rätt att avbryta rond utan giltigt skäl. Spelare som bryter tävling utan giltigt skäl är diskvalificerad. Anmälan ska ske till tävlingskommittén som beslutar om eventuell ytterligare påföljd.

GOLFBIL

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad. Golfbil i samband med tävling kräver läkarintyg,(alternativt ålder +75 gäller onsdagsgolfen)

Plikt för brott mot tävlingsregeln

Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål. Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett). Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.

Bogey– och partävlingar – se Regel 21.3c. Poängbogeytävlingar – se Regel 21.1c.

INLÄMNING AV SCOREKORT

Inlämning av scorekort sker i reception alternativt direkt till tävlingsledningen. Om tveksamheter i regelfrågor uppstått ska tävlande i samband med inlämnande av scorekort påkalla domare eller tävlingsledning. Scorekortet ska vara signerat vid inlämnandet (se punkt 4 lokala regler).

SÄRSKILJNING

Om inte tävlingsledningen har föreskrivit förfarande vid särskiljning används följande metoder:

  • Match – genom spel av skiljehål tills den ene spelaren vinner ett hål. Som extra hål används 1, 2, 3 osv.
  • Slagspel – scratchtävling – för spelare med lika resultat koras segrare genom ”sudden death”. Särspel sker på hålen 1,2,17,18. Placeringar från 2 och uppåt delas vid lika resultat. Dock sker eventuell prisutdelning efter den matematiska metoden.
  • Slagspel – handicaptävling – vid lika resultat sammanställs resultatlista efter:
  • Spelhandicapmetoden
  • Den matematiska metoden.

PRISUTDELNING

Vid klassvis start sker prisutdelning normalt efter att klassen har spelat klart. Endast närvarande spelare eller spelares, till tävlingsledningen anmälda ombud, får ta emot priser. OBS! Ingen ur tävlingsledningen får vara ombud.  Vid frånvaro går priset till nästa spelare i resultatlistan. Undantag från denna regel gäller endast av Golfförbundet sanktionerade tävlingar samt för utdelning av vandringspriser.

TÄVLINGSLEDNINGENS BESLUT

Finns inte domare är det tävlingsledningen som tolkar golfregler, lokala regler och tävlingsregler. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt.